Hippy Hippy Shake

For goodness sake
I got the hippy hippy shake
I've got to shake
Woh the hippy hippy shake

I can't keep still
With the hippy hippy shake
I get my fill
With the hippy hippy shake
Oh my baby
The hippy hippy shake

Well now you shake it to the left
Shake it to the right
Do the hippy shake shake
With all of you might

Then you shake
Oh yes you shake
Oh my baby
Ahow the hippy hippy shake

Well now you shake it to the left
Shake it to the right
Do the hippy shake shake
With all of you might

Then you shake
Oh yes you shake
Oh my baby
Oh the hippy hippy shake
Ahow the hippy hippy shake
Yea the hippy hippy shake oh yea